open open

GAZEX

GAZEX jest liderem w branży stacjonarnych systemów detekcji gazów na polskim rynku. Ponad 30-letnie doświadczenie w konstruowaniu i wielkoseryjnej produkcji elektronicznych urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu i freonów gwarantuje jakość, funkcjonalność rozwiązań i oferowanych produktów. Firma zapewnia kompleksowość usług – doradztwo techniczne, dostawę, montaż oraz serwis urządzeń.

Adres:
GAZEX Sp.j.
ul. Baletowa 16
02-867 Warszawa
T: +48 22 644 25 11
E: gazex@gazex.pl

strona firmy

 

WYBRANE PRODUKTY

Progowe, systemowe detektory gazów DEX/F

To progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie przeciwwybuchowej (ATEX). Detektory DEX/F są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizują przekroczenie dwóch progów alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie produkcji).

Detektory DEX/F są przeznaczone do współpracy z:

 • progowymi modułami sterującymi typu MD-1.A/T, MD-1, MD-2, MD-4;
 • pomiarowo-progowymi modułami sterującymi typu MDP-1.A/T, MDP-1 PLUS, MDP-4, MDP-8, MDP-16;
 • adresowalnymi modułami typu MDD-1, MDD-1/T, MDD-1x/T.
Progowe detektory gazów

Progowe moduły sterujące MD-1, MD-2, MD-4

Dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-1, MD-2 i MD-4 są przeznaczone do kontroli i zasilania od 1 do 2/4 progowych detektorów gazów typu DEX/F, DEX/A (tylko MD-1), DG/F lub DG.EN do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów, Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX (ASBIG).

Moduł alarmowy może kontrolować pracę od jednego (MD-1) do dwóch (MD-2) lub do czterech (MD-4) detektorów. Może też sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe (lub także port RS-485 dla MD-1).

Moduły w wersji MD(…)Z mogą sterować gazowym zaworem odcinającym. Moduł taki stanowi część składową „systemu sygnalizacyjno-odcinającego” zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Progowe moduły sterujące

Kontrolery wentylacji WG.EG

Cyfrowe detektory gazów typu WG.EG są urządzeniami przeznaczonymi do ciągłej kontroli nadmiaru spalin samochodowych oraz obecności gazów wybuchowych w garażach zamkniętych i parkingach podziemnych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Obszar zastosowań:

 • garaże zamknięte i parkingi podziemne – sterowanie wentylacją,
 • stacje kontroli pojazdów i warsztaty samochodowe – sterowanie wyciągiem,
 • magazyny, rękawy/strefy załadowcze i centra logistyczne.
Kontrolery wentylacji

PORADY EKSPERTÓW

Jak często należy przeprowadzać kontrole okresowe systemów detekcji gazów?

Częstotliwość kontroli okresowej systemu detekcji gazów z modułami alarmowymi typu MD, MDP, MDD lub detektorami WG należy uzależniać od warunków eksploatacji systemu, typu zastosowanych detektorów oraz stopnia ważności systemu/obiektu w opinii użytkownika.

Przeprowadzenie kontroli zaleca się po każdej wymianie modułu sensorycznego lub kalibracji dowolnego detektora w systemie (częstotliwość zależna od okresu kalibracji zalecanego w parametrach technicznych poszczególnych modeli detektorów – należy odnieść się do właściwej instrukcji obsługi lub karty danych technicznych).

Zalecana częstotliwość okresowej kontroli co 3 miesiące, gdy:

 • dotyczy systemów z detektorami pracującymi w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu, zawilgoconych, w których często obecne jest tło gazowe;
 • dotyczy rozległych systemów zawierających znaczną ilość detektorów.

Normalna częstotliwość okresowej kontroli co 6 miesięcy, gdy:

 • dotyczy systemów z detektorami pracującymi w przeciętnie stabilnych warunkach, bez narażenia na stałą obecność tła gazowego;
 • dotyczy systemów sterujących zaworami gazowymi.

Zmniejszona częstotliwość okresowej kontroli co 12 miesięcy, gdy:

 • dotyczy systemów z detektorami pracującymi w normalnie czystej atmosferze i w stabilnych warunkach;
 • dotyczy systemów zawierających niewielką ilość detektorów/urządzeń.

Kontrolę okresową systemu należy także przeprowadzić każdorazowo po wystąpieniu szczególnych warunków w pracy systemu detekcji, tj.:

 • wystąpienia okresowo ekstremalnych warunków pracy detektorów np. dużego stężenia gazu (ponad 50% DGW lub ponad 75% chwilowo dopuszczalnego zakresu stężenia lub zakresu pomiarowego), ekstremalnie wysokiej lub bardzo niskiej temperatury (w pobliżu granic zalecanego zakresu temperatur pracy), wysokiego okresowego zapylenia lub utrzymującego się wzrostu wilgotności (na granicy kondensacji);
 • obecności dużych stężeń innych gazów niż kalibracyjny, których to obecności nie przewidywano w strefie dozorowanej;
 • długotrwałej pracy z włączonym stanem alarmowym A2 (lub A3);
 • po przerwie w zasilaniu systemu dłuższej niż około 3 dni;
 • po wystąpieniu przepięć lub silnych zakłóceń w instalacji elektrycznej;
 • po przeprowadzeniu prac remontowych lub instalacyjnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie systemu lub jego konfigurację (np. malowanie; konserwacja posadzek; zmiana ilości, rozmieszczenia lub sposobu zasilania urządzeń systemowych itp.).

UWAGA! Wyżej wymienione częstotliwości kontroli można traktować jako zgodne z dobrą praktyką inżynierską, opartą na ponad 30-letnim doświadczeniu producenta. Należy jednak nadmienić, że w konkretnych warunkach określonego użytkownika, ww. częstotliwości mogą podlegać modyfikacjom, zgodnie z zasadą, że im ważniejszy (z punktu widzenia użytkownika) jest system/urządzenie/budynek, tym częściej powinien przedmiotowy system kontrolować. Przy oczekiwaniu podwyższania poziomu bezpieczeństwa eksploatacji obiektu użytkownik powinien prowadzić kontrole systemu detekcji częściej (np. co 4 tygodnie) lub przed każdym ważnym dla niego zdarzeniem/pomiarem. Z kolei przy ocenie roli systemu detekcji jako mniej istotnej lub bazowaniu na własnej ocenie niezawodnościowej elementów obiektu użytkownik może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu kontroli systemu detekcji (ale nie dłużej niż do 12 miesięcy).